Līdzdalības budžeta projektu konkurss 2022

Konkursa mērķis ir radīt publiski pieejamu, radošu un atvērtu sabiedrisko vidi un aktivizētu jaunu, radošu kopsadarbības formu attīstību, kā arī pastāvīgi un mērķtiecīgi veicinot Smiltenes novada iedzīvotāju iesaisti un līdzdalību Smiltenes novada attīstībā un piešķirto finanšu līdzekļu izlietošanā.

Konkursā projekta pieteikumus var iesniegt 10 iedzīvotāji, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Smiltenes novadā un kuri sasnieguši vismaz 16 gadu vecumu vai Smiltenes novadā reģistrēta biedrība. Konkursa dalībnieki aicināti iesniegt idejas, kuras var īstenot sabiedrībai pieejamā publiskā vietā – Smiltenes novada pašvaldības vai, saņemot attiecīgu saskaņojumu, valsts nekustamā īpašumā (ārtelpa vai iekštelpa).

Projektam ir jābūt saistītam ar infrastruktūras uzlabošanu, kam ir paliekoša un sabiedriski nozīmīga vērtība, tā rezultāti ir pieejami plašam iedzīvotāju lokam.

Šogad kopējais konkursā pieejamais finansējums ir 25 000 EUR. Vienam projektam maksimāli pieejamais finansējums ir 5 000 EUR.

Pieteikt savu ideju projektu konkursam var, aizpildot pieteikuma veidlapu, kurai ir pievienota projekta skice un vizualizācija, kas pēc tam tiks izmantota projekta publicitātei. Projekta pieteikumu var iesniegt klātienē vienā no Smiltenes novada Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centriem (Dārza iela 3, Smiltene; Vidzemes iela 2, Rauna; Stacijas ielā 2, Apē; Palsas ielā 20, Drusti; Oktobra ielā 13, Variņi; “Pilskalni” Gaujiena;) vai Smiltenes novada pagasta pārvaldēs. Projekta pieteikumu var iesniegt arī elektroniski, to parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz elektronisko pasta adresi [email protected]  Iesniegšanas termiņš ir līdz 2022. gada 30. jūnijam, plkst. 17.00.

Tie projekti, kas pēc izvērtēšanas tiks atzīti par atbilstošiem konkursa nolikumam, tiks nodoti balsošanai iedzīvotājiem, kas ilgs trīs nedēļas. Smiltenes novada pašvaldība īstenos tos projektus, kas balsojuma rezultātā būs saņēmuši vislielāko balsu skaitu, ievērojot konkursā paredzētā finansējuma apmēru.

Visi konkursa rezultāti tiks paziņoti pašvaldības mājaslapā www.smiltenesnovads.lv

Lidzdalibas-budzets